1

Tổng kết năm học 2016-2017

       Năm học 2016 – 2017, là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND tỉnh Nam Định triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về…