Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu, đoàn thể Họ và tên Năm sinh Chức vụ  Ghi chú
     Chi bộ  Nguyễn Xuân Trường 1977 Bí thư
Lưu Thị Huệ 1976 Phó bí thư
Ban Giám hiệu
 
Nguyễn Xuân Trường 1977 Hiệu trưởng
Lưu Thị Huệ 1976 Phó Hiệu trưởng
Công đoàn
  
Nguyễn Văn Tĩnh 1979 Chủ tịch Công đoàn
Vũ Ngọc Môn 1980 Phó chủ tịch CĐ
Lục Thị Hà 1980 Ủy viên – Tổ trưởng nữ công
Tổ chuyên môn Nguyễn Văn Tĩnh 1979 Tổ trưởng tổ KHTN
Phạm Văn Diện 1986 Tổ phó tổ KHTN
Nguyễn Thị The 1980 Tổ trưởng tổ KHXH
Nguyễn Thị Kim Ngân 1978 Tổ phó tổ KHXH
Đoàn TNCSHCM Phạm Văn Diện 1986 Bí thư
Nguyễn Văn Chính 1989 Phó Bí thư
Nguyễn Thị Dung 1989 Ủy viên
Hội đồng đội Bùi Thị Mến 1988 Tổng phụ trách Đội